telefon: 597 608 508
sms info: 773 605 066
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

Dotace MSK – Chytřejší kraj

Moravskoslezský kraj poskytl společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. na období od 1. 7. 2017 do 31. 1. 2018 -účelovou dotaci v celkové výši  4.780.000,- Kč na zajištění vybraných záměrů  integrované dopravě.

Jedná se o tyto projekty, resp. aktivity:

 

 

  1. Vypracování studie proveditelnosti nové krajské dopravní karty ODISka 2.

V současné době se připravuje rozšíření možnosti aplikace platebních bankovních karet na většinu autobusových dopravců, a to v průběhu roku 2018, po roce 2019 i na železnici. Platební bankovní karty budou využívány pro platbu jednotlivého jízdného. Většímu rozšíření používání platebních bankovních karet – využití i pro dlouhodobé časové jízdenky, zatím brání technická omezení. V této souvislosti je zvažována možnost zřízení personifikované dopravní karty (obdoba stávající známé ODISky) fungující na principu platebních karet, avšak bez nutnosti distribuce fotografie držitele karty formou tzv. whitelistů, což představuje výše zmíněné omezení. Za tímto účelem bylo zadáno vypracování studie vhodnosti a zejména realizovatelnosti takové karty, která by případně mohla v dalších letech nahradit stávající ODISku. Jedná se o seriózní posouzení jedné z možností řešení, nelze vyloučit, že vývoj přinese v krátké době další možnosti. Dokument byl vyhotoven třetí stranou, na jeho základě bude na žádost zadavatele ještě doplněn obchodní model ze strany bankovní asociace.

 

 

  1. Mobilní analytická SW aplikace pro real-time hodnocení odbavování cestujících ve veřejné hromadné dopravě v rámci ODIS.

Smyslem vytvoření této aplikace je možnost operativního poskytování potřebných informací o veřejné dopravě v kraji (real-time information), v první fázi pro objednatele, následně i pro cestující veřejnost. Aplikace byla vytvořena, předvedena zadavateli a na základě zjištěných možností bylo zadáno dopracování dalších výstupů. Předpokládá se následné vytvoření aplikace i pro veřejnost.

 

  1. Implementace ,,Virtuální ODISky“ v souvislosti s rozšířením používání platebních karet a nových karet ODISka v rámci ODIS.

Rozšiřování možnosti úhrady jízdného nejen ODISkou (jednotlivé jízdné na železnici od roku 2017), ale zejména nově platební bankovní kartou vyžaduje další úpravy a rozšíření funkčnosti tzv. back-office, tj. softwaru, který spravuje tento platební systém, tj. provádí optimalizaci výpočtu jízdného včetně následného clearingu tržeb. Poskytnuté prostředky byly použity na nezbytné úpravy tohoto softwaru.

 

  1. Mobilní aplikace umožňující pořízení jízdenky ODIS s QR kódem ,,Jízdenka ODIS“.

V roce 2017 byla zahájena příprava zcela nové formy jízdného, a to vytvořením jízdenky v podobě QR kódu na displeji mobilního telefonu. Tuto jízdenku (24hodinovou nebo 3denní) bude možné pořídit přes mobilní aplikaci přímo, anebo na základě vyhledání spojení přes vyhledávač jako jednotlivou jízdenku pro vyhledanou trasu. Úprava aplikace vyhledávání spojení spočívající zejména v doplnění výpočtu jednotlivého jízdného probíhá na základě jiného zadání. Aktuálně je připravena aplikace pro vygenerování jízdenky v podobě QR kódu – v současné době toto lze použít pouze u Českých drah, od prosince 2018 bude takové jízdenky akceptovat většina dopravců v kraji, a to na základě technicko-provozních standardů stanovených v zadávacích podmínkách u výběrových řízení.

 


 
 
Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz
Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.