telefon: 597 608 508
sms info: 773 605 066
Integrovaný dopravní systém
Moravskoslezského kraje

Přepravní kontrola

V souladu s platným zněním zákona č. 266/1994 Sb., O drahách a zákona č. 111/1994 Sb., O silniční dopravě, poskytuje společnost Koordinátor ODIS s.r.o. pro dopravce v ODIS služby přepravní kontroly.

Pověřená osoba je oprávněna uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího prokázání osobních údajů potřebných k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě. Osobními údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa trvalého místa pobytu, uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem. Cestující je povinen setrvat ve vozidle po celou dobu projednávání jeho jízdy bez platného jízdního dokladu.

Pověřená osoba se prokazuje průkazem viz níže:

kodis_kontrola

Sankce za porušení přepravních podmínek:

  • výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení přepravních podmínek činí 1 500 Kč,
  • v případě, že cestující uhradí jízdné a přirážku k jízdnému na místě v hotovosti, snižuje se přirážka k jízdnému na 700 Kč,
  • v případě, že jízdné a přirážka k jízdnému bude do 7 pracovních dnů ode dne kontroly připsána na účet Koordinátora ODIS s.r.o., snižuje se přirážka k jízdnému na 700 Kč.

Úhrada jízdného a přirážky k jízdnému je možná:

  • bezhotovostním převodem na účet Koordinátora ODIS s.r.o., č.ú. 1651582379/0800. Variabilním symbolem při převodu na účet je číslo Zápisu o provedené přepravní kontrole (desetimístné číslo vpravo nahoře), specifickým symbolem je rodné číslo, konstantním symbolem je 0179. Za datum uhrazení pohledávky se považuje datum připsání na účet Koordinátora ODIS s.r.o.
  • poštovní poukázkou typu A na účet Koordinátora ODIS s.r.o., č.ú. 1651582379/0800. Variabilním symbolem při převodu na účet je číslo Zápisu o provedené přepravní kontrole (desetimístné číslo vpravo nahoře), specifickým symbolem je rodné číslo, konstantním symbolem je 0179. Za datum uhrazení pohledávky se považuje datum připsání na účet Koordinátora ODIS s.r.o.

Nemá-li cestující při kontrole u sebe platnou dlouhodobou časovou jízdenku zakoupenou před jízdou, je povinen se jí prokázat do sedmi pracovních dni ode dne kontroly v pobočce Dopravního infocentra v provozních hodinách.

Podrobnější informace jsou uvedeny ve Smluvních přepravních podmínkách.


 
 
Koordinátor ODIS s.r.o., Na Hradbách 1440/16 702 00 Ostrava, tel: 596 116 308, info@kodis.cz
Vyrobilo aria-studio.cz & CyberS s.r.o.