KODIS

Využití dotací poskytnutých Moravskoslezským krajem v letech 2018 – 2019

Usnesením Zastupitelstva Moravskoslezského kraje ze dne 14. 3. 2018 byly poskytnuty společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. dvě účelové dotace v celkové výši 40,2 mil. Kč k realizaci vybraných rozvojových záměrů v integrované dopravě. Plnění jednotlivých projektů bylo ukončeno k 30. 6. 2019.

 

  1. Pořízení 42 ks elektronických informačních panelů 

Společnost KODIS s.r.o. pořídila v letech 2014 a 2015 s využitím prostředků z ROP a Moravskoslezského kraje celkem 56 elektronických informačních panelů zobrazujících aktuální odjezdy spojů veřejné dopravy, a kromě toho spravuje dalších cca 100 obdobných panelů ve vlastnictví jiných subjektů. Zájem ze strany měst a obcí o rozšíření této služby dále pokračuje, proto byl připraven a realizován projekt na zřízení dalších 42 panelů rozmístěných v 24 městech a obcích MS kraje.

 

  1. Vytvoření, dodávka a implementace SW řešení pro Multikanálový odbavovací systém

V roce 2019 bude rozšířena možnost úhrady jízdného bezkontaktními platebními kartami, případně i mobilními telefony a rozšíří se možnosti využívání existující dopravní karty ODISka pro jiné než dopravní účely v rámci ODIS a rovněž mimo ODIS.

Stávající úspěšný systém úhrady jízdného prostřednictvím platebních karet se zastropováním denního jízdného, který od roku 2016 provozujeme u Dopravního podniku Ostrava, bude postupně rozšiřován do příměstské autobusové dopravy, nejprve v relaci Ostrava – Havířov.

Součástí připravovaného upgrade vyhledávače spojení v rámci aplikace „Můj ODIS“ bude nabízena možnost pořízení jízdenky ve formě QR kódu, k tomuto bylo třeba připravit tarifní kalkulátor.

Počínaje rokem 2019 převezme KODIS od dopravců vydavatelství ODISek, s tím souvisí potřeba zásadního upgrade backoffice a e-shopu. ODISka NG (nové generace) umožní navíc nové funkce, a to využití např. ve školství (identifikace žáka, resp. studenta v rámci školních služeb) nebo u dopravců mimo území ODIS.

 

  1. Zpracování studie proveditelnosti centrálního krajského dopravního dispečinku

Stávající centrální dispečink ODIS pracuje dosud v tzv. automatickém režimu (vyhodnocuje dodržování smluvních výkonů, zajišťuje přípoje). Cílem je rozšířit dispečink na tzv. „živý“, tj. obsazený dispečery a postupně zavést další funkcionality spojené přímo i nepřímo s veřejnou dopravou (provoz na komunikacích, parkování, sdílení jízdních kol apod.). Rozvoj dispečinku má dvě hlavní fáze, a to nejprve „oživení“ a rozšíření dynamického řízení veřejné dopravy, v dalším pak v návaznosti na možnosti financování z mimokrajských zdrojů rozšíření na široké spektrum vzájemně provázaných modů. K tomuto byla vypracována studie proveditelnosti a technická specifikace.

 

  1. Pořízení serveru pro rozšíření clearingového centra v souvislosti s Multikanálovým odbavovacím systémem a rozšířením implementace platebních karet do ODIS

Rozšíření clearingového centra v souvislosti s Multikanálovým odbavovacím systémem a rozšířením implementace platebních karet do ODIS vyžaduje významné posílení HW kapacity správce systému – KODIS.

 

  1. Zpracování studie na rozdělení provozních souborů pro výběrová řízení v drážní dopravě

Po ukončení smluvních vztahů s drážními dopravci na základě přímého zadání bude připraven prostor pro výběrové řízení na dopravce i v drážní dopravě. Pro optimální rozložení soutěžních oblastí je zapotřebí vytvořit tzv. provozní soubory, které po provozně-technické stránce budou vytvářet optimální podmínky pro dosažení co nejlepšího výsledku pro objednatele. Pro toto stanovení je vhodné a v jiných krajích vyzkoušené zpracování studie nezávislým subjektem, a to ČVUT v Praze. K tomuto byla vypracována příslušná nezbytná dokumentace.

 

  1. Upgrade 5 ks čteček čipových karet ODISka pro využití u dopravce RegioJet v rámci zapojení dopravce do ODIS.

Z iniciativy MS kraje a společnosti KODIS byly od července 2018 do ODIS zapojeny tři spoje dopravce RegioJet v úseku Návsí – Ostrava hl.n., aby bylo vytvořeno atraktivní spojení v rámci kraje i pro uživatele Tarifu ODIS. Pro kontrolu a evidenci jízdních dokladů – ODISek v uvedených vlacích byly pořízeny repasované čtečky včetně potřebných SW úprav. 

 

  1. Marketingová podpora veřejné dopravy

Do roku 2018 zajišťovali marketing autobusové dopravy v ODIS především samotní dopravci, po vysoutěžení však tuto činnost mj. převzal KODIS, a to ve významnější míře, neboť je nutné propagovat nejen veřejnou dopravu jako takovou, ale rovněž řadu novinek, které přináší do dopravy MS kraj jako objednatel (nové bezbariérové autobusy, klimatizace, wifi apod.), anebo KODIS (nové možnosti odbavování cestujících). K tomu je zapotřebí využívat nových forem komunikace s veřejností, zejména s mládeží. Moderní pojetí propagace vyžaduje profesionální přístup, za tímto účelem byla provedena analýza, připraven návrh marketingového mixu a následně zajištěna realizace prostřednictvím smluvních partnerů i vlastních zaměstnanců.

V rámci projektu bylo realizováno několik marketingových komunikačních kampaní (facebook, nová webová prezentace tojeodis.cz, instagram, propojení s influencrem – MenT, účast na festivalech Colours of Ostrava, Hrady.cz, Ladná Čeladná, HipHop žije), inzerce a propagace nových jízdních řádů a dopravců ve vysoutěžených oblastech, účast na veletrhu Czech Raildays 2018, Štěrkovna summer, HipHop žije, Horečky fest, Dny NATO 2018, Czech RailDays 2019, Den železnice, Den dopravy, Vendryňský Kotár

 

  1. Datová analýza a implementace výstupů

Smyslem a cílem této aktivity je analýza, posouzení a návrh na využití dat získaných z provozu (data od dopravců a zčásti již z wifi), ze souboru mobilních dat. Jedná se o orientační ověření jejich validity na zkušebním vzorku porovnáním se zjištěným stavem alternativními způsoby. Součástí aktivity je zajištění potřebného softwarového a hardwarového vybavení.

Praktickým výstupem činností je příprava zpracovaných alternativních informací použitelných pro optimalizaci plánování a řízení organizace a rozsahu veřejné dopravy v dalším období.

V rámci projektu bylo realizováno zejména zajištění datových zdrojů, sestavení automatizovaných transformačních algoritmů pro zpracování provozních dat, příprava na zpracování reziduálních dat mobilních operátorů a pořízení potřebného SW a HW.

 

  1. Krajský dispečink WiFi

Cílem je zřízení centrální komponenty, která umožňuje centralizovanou a zabezpečenou správu datové konektivity, obsahu a informací prezentovaných a získávaných při provozu linek veřejné dopravy v MS kraji. Tato platforma je závazná pro všechny dopravce, kteří poskytují své služby pro MS kraj na základě tendrů na dopravní obslužnost realizovaných v letech 2018 a 2019. Tato centrální komponenta bude provozována a spravována společností KODIS a dopravci budou pouze vybavovat svá vozidla vhodným zařízením, které bude s centrální platformou komunikovat dle požadavků KODIS s využitím GPS modulů dodaných a zapůjčených společností KODIS.

Projekt bude ústřední součástí připravovaného celokrajského řešení MSK Free WiFi. V rámci projektu byla realizována zejména prováděcí dokumentace a pořízení potřebného SW a HW.