KODIS

Bezkontaktní platební karta

V případě, kdy cestující využívá služeb pouze Dopravního podniku Ostrava a.s., může pro své cestování využít také svou bezkontaktní platební kartu.

Používání platebních karet v dopravě je prováděno v souladu s požadavky karetních asociací VISA a Mastercard, je povoleno odbavení všech typů bezkontaktních platebních karet VISA a Mastercard (debetních, kreditních i předplacených), které umožňují provádění bezkontaktních off-line transakcí.

Jednotlivé jízdenky

Od 30. 6. 2016 je možné zakoupit elektronické jednotlivé jízdenky Ostrava XXL ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. pomocí bez­kontaktních bankovních platebních karet spadajících pod karetní asociace Visa a Mastercard. Tímto způsobem lze zakoupit jedno­tlivé obyčejné jízdenky.

Zúčtování provedených přiložení platebních karet k terminálům je prováděno denně ve 3.00 hod. v zúčtovacím centru Koordinátora ODIS s.r.o. Zúčtovány jsou všechny jízdy za uplynulé zúčtovací období, kterým je časové rozmezí od 3.00 hod. prvního dne do 2.59 hod. následujícího dne. V případě, že cestující za zúčtovací období provede více jízd a součet částek za jednotlivé elektronické jízdenky překročí cenu 24hodinové obyčejné jízdenky, bude cestujícímu za pořízení těchto jízdenek účtována pouze cena 24hodinové obyčejné jízdenky.  

Finální odečet zúčtovaných částek z peněžního účtu cestujícího řídí banky a asociace VISA a Mastercard. V odečtu částky mohou být kumulovány transakce za více zúčtovacích období.

Kontrolu a případnou reklamaci zúčtování jízdného může cestující provádět těmito způsoby:

  1. Po registraci své používané bankovní platební karty na portálu odiska.cz. Po registraci karty jsou cestujícímu k dispozici přehledy zúčtovaných jízd, daňové doklady k těmto jízdám a rovněž lze konkrétní položky reklamovat.
  1. Anonymně bez registrace na portálu odiska.cz prostřednictvím kódu dopravní transakce, což je 6timístný kód, který je uveden ve výpisu z bankovního účtu, přičemž banky jej většinou zobrazují u transakce ve formátu: DP – OSTR*XXXXXX. Na základě tohoto kódu je možné provést kontrolu a případnou reklamaci účtovaného jízdného jako neregistrovaný uživatel na stránce Přehled jízdného pro bankovní kartu u DPO.
  1. Reklamaci jízdného může cestující dále provést písemně, a to zasláním reklamace na emailovou adresu reklamace@kodis.cz nebo osobním podáním reklamace na předepsaném formuláři v Dopravním infocentru Koordinátora ODIS s.r.o. na adrese Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Při podání reklamace je vždy nutné mimo jiné uvést PanMas bankovní platební karty, což je prvních 6 a poslední 4 číslice bankovní platební karty, kterou byla reklamována transakce hrazena, a zároveň 6timístný kód transakce, který je uveden u reklamované transakce ve výpisu z bankovního účtu.

Principy odbavení bankovní platební karty jsou shodné s odbavením bez­kontaktní čipové karty ODISka. Podrobnější návod na použití bankovní platební karty ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. najdete v informační příručce Cestujeme s bezkontaktní platební kartou.

Dlouhodobé časové jízdenky

Od 7. 2. 2018 ma­jí cestující Dopravního podniku Ostrava a.s. rovněž možnost přiřadit svou dlouhodobou časovou jízdenku ke své bankovní platební kartě. Veškeré úkony včetně registrace platební karty a nákupu dlouhodobé časové jízdenky je nutné provést buď online na E-shopu ODIS nebo na jednom z prodejních míst Dopravního podniku Ostrava a.s.

Principy odbavení bankovní platební karty jsou shodné s odbavením bez­kontaktní čipové karty ODISka. Podrobnější návod na použití bankovní platební karty ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. najdete v informační příručce Cestujeme s bezkontaktní platební kartou.

Webové rozhraní pro držitele bankovní platební karty

Webové rozhraní www.odiska.cz slouží:

  • k přidání nebo odebrání bankovní platební karty z účtu držitele,
  • ke kontrole a případné reklamaci zúčtování jednotlivých jízd hrazených z bankovní platební karty,
  • k tisku daňových dokladů k jízdám provedeným u Dopravního podniku Ostrava,
  • k nákupu dlouhodobých časových jízdenek na kartu,
  • k blokaci bankovní platební karty jako nosiče pro dlouhodobé časové jízdenky.

Blokace bankovní platební karty pro platby jednotlivého jízdného v dopravě

Umístění bankovní platební karty na seznam blokovaných karet se řídí podmínkami vydavatele karty, což je banka. Dopravce ani Koordinátor ODIS nemají právo ani možnosti kartu blokovat či odblokovat. Podotýkáme, že karta může být blokována pouze pro použití v dopravě, pro běžné nákupy může být karta povolena.

V případě nemožnosti odblokování bankovní platební karty pro použití ve vozidlech na terminálu je nutné se obrátit na vydavatelskou banku, případně je možné využít emailovou adresu dopravnireseni@csob.cz.