KODIS

Propagace veřejné dopravy a ODISbus

Projektem Propagace veřejné dopravy a ODISbus si klade za cíl zdůraznit společenskou roli a ekologické přínosy cestování veřejnou dopravou, a to tak, aby zvýšil popularizaci, zájem a povědomí žáků o možnostech a jednoduchosti cestování veřejnou hromadnou dopravou. Tento projekt je realizován na základě programu PIMMS CAPITAL organizovaného a financovaného Evropskou unií. Samotný projekt je financován z Regionálního operačního programu – z Evropského fondu pro regionální rozvoj, a to ve výši 85 %, resp. Moravskoslezským krajem ve výši 15 %.

Účelem projektu je propagace využívání veřejné hromadné dopravy, přičemž je pro tyto účely ODISbus speciálně upraven. ODISbus tak umožňuje přednášky realizovat přímo v něm.

Pro žáky máme připravenu školní hodinu zaměřenou na několik aspektů cestování veřejnou dopravou, kdy máme za cíl propojit otázky ekologie právě s cestováním veřejnou hromadnou dopravou tak, aby děti pochopily, že také cestování veřejnou dopravou vysokou měrou přispívá k udržení našeho životního prostředí.

Své třídy mohou školy přihlašovat přes formulář na adrese kalendar.kodis­.cz, přičemž bezpečnostní kód lze získat po kontaktu s námi.

Shrnutí stavu po realizaci projektu

Hlavním cílem projektu je změnit povědomí a zvýšit atraktivitu a popularitu veřejné dopravy.

Od počátku projektu jsme navštívili 39 škol (96 tříd), kde jsme prezentovali pro celkový počet 1 822 osob, tedy průměrně 47 osob na školu, resp. 19 žáků na třídu. Pro účely projektu existuje v rámci projektu webová stránka informující o projektu včetně možnosti přihlášení na jednotlivé volné termíny na adrese kalendar.kodis­.cz, kde si samy školy rezervují volné termíny, přičemž jsou následně kontaktováni ve věci přesnějšího vymezení detailů návštěvy.

1. Navštívená školská zařízení

Navštívená školská zařízení (pdf)

2. Happeningové akce

Kromě výše uvedených škol byl ODISbus využit také například k prezentaci veřejné dopravy pro širokou veřejnost na několika akcích. Autobus byl prezentován na akci k 120 letům MHD v Ostravě dne 13. 9. 2014, dále také pro školní děti v Třinci dne 18. 9. 2014, u příležitosti akce Rodina v pohybu dne 27. 9. 2014 v Karviné, u příležitosti Dne železnice dne 4. 10. 2014 v Bohumíně a u příležitosti Dne otevřených dveří krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě dne 28. 10. 2014.

V roce 2015 jsme se účastnili například Dne Země v Karviné 17. 4. 2015, veletrhu Czech Raildays v Ostravě ve dnech 16. – 18. 6. 2015, akce s názvem Fajné léto dne 28. 6. 2015 taktéž v Ostravě, akcí pořádaných k mezinárodnímu týdnu mobility v Opavě dne 18. 9. 2015 a v Karviné dne 22. 9. 2015, Dne železnice v Bohumíně 26. 9. 2015 a Dne otevřených dveří KÚ Moravskoslezského kraje dne 28. 10. 2015.

V roce 2016 jsme se účastnili dalších akcí, při nichž proběhly prezentace pro širokou verejnost. Mezi tyto akce patří Vendryňský Kotár 2016 dne 5. 6. 2016, veletrh Czech Raildays v Ostravě ve dnech 14. – 16. 6. 2016, Den železnice 2016 dne 24. 9. 2016, Evropský týden mobility v Novém Jičíně dne 21. 9. 2016.

V roce 2017 jsme navštívili další akce, při nichž jsme prezentovali široké veřejnosti výhody veřejné dopravy, například při konání akce Den udržitelného rozvoje Bohumín dne 30. 5. 2017, při konání sportovní akce Vendryňský Kotár 2017 dne 4. 6. 2018, během veletrhu Czech Raildays v Ostravě ve dnech 13. – 15. 6. 2018 a během Dne otevřených dveří Městského dopravního podniku Opava, a.s.

3. Seminář

Dne 22. 10. 2015 se konaly dva semináře pro pedagogické pracovníky na obdobné téma, jaké je prezentováno dětem, žákům a studentům. O konání semináře byly informovány veškeré základní školy v Moravskoslezském kraji, avšak nakonec se jednotlivých seminářů účastnil pouze menší počet pedagogů. Na semináři byly prodiskutovány výstupy z ročního působení a následně navrženy úpravy vybraných částí prezentace včetně návrhu na rozšíření cílové skupiny na mladší žáky.

4. Závěr

Cílem projektu bylo mimo jiné posílení environmentálního myšlení a rozvíjení osvěty v oblasti ekologicky „přátelské“ dopravy ve vztahu k vyššímu využívání veřejné dopravy. Po roce fungování projektu jsme schopni prezentovat již první výsledky činnosti, a to na základě zpracovaných dotazníků.

Na základě podnětů pedagogických pracovníků jsme projekt rozšířili taktéž o cílovou skupinu žáků 4. a 5. stupně ZŠ.

Projekt byl realizován za podpory: