KODIS

Contactless credit card

Používání platebních karet v dopravě je prováděno v souladu s požadavky karetních asociací VISA a Mastercard, je povoleno odbavení všech typů bezkontaktních platebních karet VISA a Mastercard (debetních, kreditních i předplacených), které umožňují provádění bezkontaktních off-line transakcí.

Jednotlivé jízdenky

a) elektronické jízdenky zakoupené v režimu denního zúčtování transakcí (režim Capping)

Elektronické jízdenky zakoupené v režimu Capping mohou být pořízeny na všech linkách dopravce Dopravní podnik Ostrava, a to jak pro majitele BPK bez nároku na zlevněné jízdné, tak i pro spolucestující jako dokupované jízdné.

Dále je možné elektronické jednotlivé jízdenky pořídit u řidiče na vybraných terminálech dopravce ČSAD Havířov a.s., ve vozidlech označených logem „Zaplať kartou – ušetříš!“, a to pouze pro držitele BPK bez nároku na zlevněné jízdné. V řežimu Capping také bez možnosti zakoupení elektronické jízdenky pro spolucestující.

Zúčtování provedených přiložení platebních karet k terminálům je prováděno denně ve 3.00 hod. v zúčtovacím centru Koordinátora ODIS s.r.o. Zúčtovány jsou všechny jízdy za uplynulé zúčtovací období, kterým je časové rozmezí od 3.00 hod. prvního dne do 2.59 hod. následujícího dne. V případě, že cestující za zúčtovací období provede více jízd a součet částek za jednotlivé elektronické jízdenky překročí cenu 24hodinové jízdenky, bude cestujícímu za pořízení těchto jízdenek účtována pouze cena 24hodinové jízdenky.  

Finální odečet zúčtovaných částek z peněžního účtu cestujícího řídí banky a asociace VISA a Mastercard. V odečtu částky mohou být kumulovány transakce za více zúčtovacích období.

Kontrolu a případnou reklamaci zúčtování jízdného může cestující provádět těmito způsoby:

  1. Po registraci své používané bankovní platební karty na portálu odiska­.cz. Po registraci karty jsou cestujícímu k dispozici přehledy zúčtovaných jízd, daňové doklady k těmto jízdám a rovněž lze konkrétní položky reklamovat.
  1. Anonymně bez registrace na portálu odiska­.cz prostřednic­tvím kódu dopravní transakce, což je 6timístný kód, který je uveden ve výpisu z bankovního účtu, přičemž banky jej většinou zobrazují u transakce ve formátu: KODIS.CZ*XXXXXX OSTRAVA CZ. Na základě tohoto kódu je možné provést kontrolu a případnou reklamaci účtovaného jízdného jako neregistrovaný uživatel na stránce Přehled a reklamace jízdného pro bankovní kartu.

Reklamaci jízdného může cestující dále provést písemně, a to zasláním reklamace na emailovou adresu reklamace@kodis.cz nebo osobním podáním reklamace na předepsaném formuláři v Dopravním infocentru Koordinátora ODIS s.r.o. na adrese Dlouhá 3355/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava nebo v Dopravním infocentru Havířov -  autobusové nádraží.. Při podání reklamace je vždy nutné mimo jiné uvést PanMas bankovní platební karty, což je prvních 6 a poslední 4 číslice bankovní platební karty, kterou byla reklamována transakce hrazena, a zároveň 6timístný kód transakce, který je uveden u reklamované transakce ve výpisu z bankovního účtu, dále emailový kontakt na cestujícího,  doklad o zakoupení jízdenky v příměstské dopravě. Principy odbavení bankovní platební karty jsou shodné s odbavením bez­kontaktní čipové karty ODISka. Podrobnější návod na použití bankovní platební karty ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. najdete v informační příručce 

b) papírové jízdenky uhrazené bankovní platební kartou (režim Retail)

Při platbě jízdného v ostatních vozidel (mimo vozidla Dopravního podniku Ostrava a mimo vozidla označená logem „Zaplať kartou – ušetříš!“) probíhá úhrada jízdného bankovní platební kartou ve standardním režimu Retail, kdy platba je zúčtována ihned v okamžiku nákupu a daňovým dokladem je jízdenka vydána řidičem.

Režim Retail je v první etapě uplatněn také u plateb zlevněného jízdného nebo dokupovaného jízdného pro spolucestující, zavazadlo nebo psa ve vozidlech označených logem „Zaplať kartou – ušetříš!“

U jízdenek zakoupených v Režimu Retail není možné využít zvýhodněné přestupy ani stropování maximální ceny jízdného na cenu 24hodinové jízdenky.

Dlouhodobé časové jízdenky

Cestující Dopravního podniku Ostrava a.s. mají rovněž možnost přiřadit svou dlouhodobou časovou jízdenku ke své bankovní platební kartě. Veškeré úkony včetně registrace platební karty a nákupu dlouhodobé časové jízdenky je nutné provést buď online na E-shopu ODIS nebo na jednom z prodejních míst Dopravního podniku Ostrava a.s.

Principy odbavení bankovní platební karty jsou shodné s odbavením bez­kontaktní čipové karty ODISka. Podrobnější návod na použití bankovní platební karty ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. najdete v informační příručce Cestujeme s bezkontaktní platební kartou.

Webové rozhraní pro držitele bankovní platební karty

Webové rozhraní www.odiska.cz slouží:

  • k přidání nebo odebrání bankovní platební karty z účtu držitele,
  • ke kontrole a případné reklamaci zúčtování jednotlivých jízd hrazených z bankovní platební karty,
  • k tisku daňových dokladů k jízdám provedeným u Dopravního podniku Ostrava,
  • k nákupu dlouhodobých časových jízdenek na kartu,
  • k blokaci bankovní platební karty jako nosiče pro dlouhodobé časové jízdenky.

Blokace bankovní platební karty pro platby jednotlivého jízdného v dopravě

Umístění bankovní platební karty na seznam blokovaných karet se řídí podmínkami vydavatele karty, což je banka. Dopravce ani Koordinátor ODIS nemají právo ani možnosti kartu blokovat či odblokovat. Podotýkáme, že karta může být blokována pouze pro použití v dopravě, pro běžné nákupy může být karta povolena.

V případě nemožnosti odblokování bankovní platební karty pro použití ve vozidlech na terminálu je nutné se obrátit na vydavatelskou banku, případně je možné využít emailovou adresu dopravnireseni@csob.cz.