Koordinátor ODIS s.r.o.

Bankovní karta

Používání platebních karet v dopravě je prováděno v souladu s požadavky karetních asociací VISA a Mastercard, je povoleno odbavení všech typů bezkontaktních bankovních platebních karet VISA a Mastercard (debetních, kreditních i předplacených), které umožňují provádění bezkontaktních off-line transakcí.

Bankovní karta

Jednotlivé jízdenky

A. Elektronické jízdenky zakoupené v režimu denního zúčtování transakcí (režim Capping)

Elektronické jízdenky zakoupené v režimu Capping mohou být pořízeny na všech linkách dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s., a to jak pro majitele bezkontaktních bankovních platebních karet (dále jen „BPK“)  bez nároku na zlevněné jízdné, tak i pro spolucestující jako dokupované jízdné.

Dále je možné elektronické jednotlivé jízdenky pořídit ve všech vozidlech Městského dopravního podniku Opava, a to pouze pro držitele BPK bez nároku na zlevněné jízdné. 

Zúčtování provedených přiložení platebních karet k terminálům je prováděno denně ve 3.00 hod. v zúčtovacím centru Koordinátora ODIS s.r.o. Zúčtovány jsou všechny jízdy za uplynulé zúčtovací období, kterým je časové rozmezí od 3.00 hod. prvního dne do 2.59 hod. následujícího dne. V případě, že cestující za zúčtovací období provede více jízd a součet částek za jednotlivé elektronické jízdenky překročí cenu 24hodinové jízdenky, bude cestujícímu za pořízení těchto jízdenek účtována pouze cena 24hodinové jízdenky.  

Finální odečet zúčtovaných částek z peněžního účtu cestujícího řídí banky a asociace VISA a Mastercard. V odečtu částky mohou být kumulovány transakce za více zúčtovacích období.

Kontrolu a případnou reklamaci zúčtování jízdného může cestující provádět těmito způsoby:

  1. Po registraci své používané BPK na E-shopu ODIS. Po registraci karty jsou cestujícímu k dispozici přehledy zúčtovaných jízd, daňové doklady k těmto jízdám a rovněž lze konkrétní položky reklamovat.
  2. Anonymně bez registrace na E-shopu ODIS prostřednic­tvím kódu dopravní transakce, což je 6timístný kód, který je uveden ve výpisu z bankovního účtu, přičemž banky jej většinou zobrazují u transakce ve formátu: KODIS.CZ*XXXXXX OSTRAVA CZ. Na základě tohoto kódu je možné provést kontrolu a případnou reklamaci účtovaného jízdného jako neregistrovaný uživatel na stránce Přehled a reklamace jízdného pro bankovní kartu.

Reklamaci jízdného může cestující dále provést písemně, a to zasláním reklamace na emailovou adresu reklamace@kodis.cz nebo osobním podáním reklamace na předepsaném formuláři v Dopravním infocentru Koordinátora ODIS s.r.o. na adrese Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. Při podání reklamace je vždy nutné mimo jiné uvést PanMas BPK, což je prvních 6 a poslední 4 číslice BPK, kterou byla reklamována transakce hrazena, a zároveň 6timístný kód transakce, který je uveden u reklamované transakce ve výpisu z bankovního účtu, dále emailový kontakt na cestujícího. Principy odbavení BPK jsou shodné s odbavením bez­kontaktní čipové karty ODISka. Podrobnější návod na použití BPK ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. najdete v informační příručce Cestujeme s bezkontaktní platební kartou.

B. Papírové jízdenky uhrazené bankovní platební kartou (režim Retail)

Při platbě jízdného v ostatních vozidlech (mimo vozidla Dopravního podniku Ostrava a.s. a Městského dopravního podniku Opava a.s.) probíhá úhrada jízdného BPK ve standardním režimu Retail, kdy platba je zúčtována ihned v okamžiku nákupu a daňovým dokladem je jízdenka vydána řidičem.

Režim Retail je uplatněn také u plateb zlevněného jízdného nebo dokupovaného jízdného pro spolucestující, zavazadlo nebo psa ve vozidlech Městského dopravního podniku Opava a.s.

U jízdenek zakoupených v režimu Retail není možné využít zvýhodněné přestupy ani stropování maximální ceny jízdného na cenu 24hodinové jízdenky.

Dlouhodobé časové jízdenky

Cestující Dopravního podniku Ostrava a.s. mají rovněž možnost přiřadit svou dlouhodobou časovou jízdenku ke své BPK. Veškeré úkony včetně registrace BPK a nákupu dlouhodobé časové jízdenky je nutné provést buď online na E-shopu ODIS nebo na jednom z prodejních míst Dopravního podniku Ostrava a.s.

Principy odbavení BPK jsou shodné s odbavením bez­kontaktní čipové karty ODISka. Podrobnější návod na použití BPK ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. najdete v informační příručce Cestujeme s bezkontaktní platební kartou.

E-shop ODIS pro držitele BPK

E-shopu ODIS slouží:

  • K přidání nebo odebrání BPK z účtu držitele,
  • ke kontrole a případné reklamaci zúčtování jednotlivých jízd hrazených z BPK,
  • k tisku daňových dokladů k jízdám provedeným v režimu Capping,
  • k nákupu dlouhodobých časových jízdenek na BPK pro využití u Dopravního podniku Ostrava,
  • k blokaci BPK jako nosiče pro dlouhodobé časové jízdenky.

Blokace BPK pro platby jednotlivého jízdného v dopravě

Umístění bankovní platební karty na seznam blokovaných karet se řídí podmínkami vydavatele karty, což je banka. Dopravce ani Koordinátor ODIS s.r.o. nemají právo ani možnosti kartu blokovat či odblokovat. Podotýkáme, že karta může být blokována pouze pro použití v dopravě, pro běžné nákupy může být karta povolena.

V případě nemožnosti odblokování BPK pro použití ve vozidlech na terminálu je nutné se obrátit na vydavatelskou banku, případně je možné využít emailovou adresu dopravnireseni@csob.cz.