Koordinátor ODIS s.r.o.

Přepravní kontrola

Přepravní kontrola

V souladu s platným zněním zákona č. 266/1994 Sb., O drahách a zákona č. 111/1994 Sb., O silniční dopravě, poskytuje společnost Koordinátor ODIS s.r.o. pro dopravce v ODIS služby přepravní kontroly.

Pověřená osoba je oprávněna uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplacení jízdného a přirážky k jízdnému nebo vyžadovat od cestujícího prokázání osobních údajů potřebných k vymáhání jízdného a přirážky k jízdnému, pokud cestující nezaplatí na místě. Osobními údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa trvalého místa pobytu, uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem. Cestující je povinen setrvat ve vozidle po celou dobu projednávání jeho jízdy bez platného jízdního dokladu.

Pověřená osoba se prokazuje průkazem a odznakem viz níže

Sankce za porušení přepravních podmínek

  • Výše přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu a za porušení přepravních podmínek činí 1 500 Kč.

  • V případě, že cestující uhradí jízdné a přirážku k jízdnému na místě v hotovosti, bankovní kartou nebo bude do 7 pracovních dnů ode dne kontroly připsána na účet Koordinátora ODIS s.r.o., snižuje se přirážka k jízdnému na 1 000 Kč.

  • Nemá-li cestující při kontrole platný jízdní doklad za kolo, zavazadlo nebo psa, je povinen zaplatit za porušení přepravních podmínek jízdné a přirážku k jízdnému ve výši 100 Kč, tato přirážka se vztahuje k jízdnému jen při platbě na místě v hotovosti nebo bankovní kartou, v ostatních případech platí výše uvedené. 

  • Nemá-li cestující u sebe při kontrole platný nosič s dlouhodobou časovou jízdenkou prokazatelně zakoupenou před jízdou a platnou v průběhu jízdy, ale do 7. pracovního dne ode dne kontroly se jí prokáže, uhradí pouze poplatek 40,- Kč. Prokázání se platným jízdním dokladem a úhrada poplatku je možná v sídlech všech Dopravních infocenter ODIS nebo u partnerských prodejních subjektů zveřejněných na www.kodis.cz, a to v provozních hodinách. 

Úhrada jízdného a přirážky k jízdnému je možná

  • Bezhotovostním převodem na účet Koordinátora ODIS s.r.o., č.ú. 327923579/0300. Variabilním symbolem při převodu na účet je číslo Zápisu o provedené přepravní kontrole (desetimístné číslo vpravo nahoře), specifickým symbolem je rodné číslo, konstantním symbolem je 0179. Za datum uhrazení pohledávky se považuje datum připsání na účet Koordinátora ODIS s.r.o..

  • Poštovní poukázkou typu A na účet Koordinátora ODIS s.r.o., č.ú. 327923579/0300. Variabilním symbolem při převodu na účet je číslo Zápisu o provedené přepravní kontrole (desetimístné číslo vpravo nahoře), specifickým symbolem je rodné číslo, konstantním symbolem je 0179. Za datum uhrazení pohledávky se považuje datum připsání na účet Koordinátora ODIS s.r.o.

 

Podrobnější informace jsou uvedeny ve Smluvních přepravních podmínkách.